News

รองนายกรัฐมนตรี สั่ง ปตท. เร่งโครงการปุ๋ยสั่งตัด

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมอบนโยบายและรับฟังแนวทางการบริหารงานของกระทรวงพลังงาน โดยสั่งการให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เร่งรัดดำเนินโครงการปุ๋ยสั่งตัด และใช้สถานีบริการน้ำมันเป็นจุดเชื่อมโยงชุมชน ด้วยการกำหนดเป็นจุดกระจายสินค้าเกษตร นอกจากนี้ ขอให้ ปตท. เร่งทำห้องเย็นในจังหวัดชุมพร เพื่อเก็บรักษาและคงสภาพผลไม้ทางภาคใต้ เพื่อสร้างมูลค่าเศรษฐกิจในระดับชุมชนด้วย

และติดตามการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความช่วยเหลือภาคการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการประกันราคาผลผลิต ทั้งปาล์มน้ำมัน, ข้าว, ยางพารา, ข้าวโพด และมันสำปะหลัง รวมทั้งความช่วยเหลือ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง