News

รัฐบาลเตรียมคลอดชุดกระตุ้นเศรษฐกิจ

16 ส.ค. 62 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งแรก ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยกล่าวก่อนการประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมครั้งสำคัญ เนื่องจากรัฐบาลปัจจุบัน มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องเศรษฐกิจ ในการบริหารราชการแผ่นดิน ทุกคนทราบดีว่า ไทยมีปัญหาพอสมควรด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีการรายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจให้รับทราบ จึงขอให้ทุกคนได้ติดตามรายละเอียด เพื่อหาหนทางในการขับเคลื่อนต่อไป และ วันนี้จะมีการอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะเป็นสถานการณ์เร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งต่อไป จะได้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไตรมาส 3 และ4 แต่หากทำไม่ได้ตอนนี้ จะมีผลต่องบประมาณ ปี 2563 ไตรมาส 1 และ 2 ด้วย อีกทั้งสถานการณ์โลกในวันนี้ ยังไม่มีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาสงครามเศรษฐกิจ แม้จะมีหลายมาตรการที่ออกมาโดย 2 ประเทศยักษ์ใหญ่ก็ตาม

สำหรับวาระการรประชุมวันนี้ จะมีการตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ พร้อมรับทราบสถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2562 กรอบการชับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยปี 2562-2563 และ สถานะทางการคลังชองรัฐบาล รวมทั้ง จะพิจารณาชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วน วงเงินไม่เกิน 1 แสนล้านบาท ที่เสนอโดยกระทรวงการคลัง มุ่งหวังกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ และต้องเพิ่มรอบการหมุนของเม็ดเงิน กระจายไปยังกลุ่มต่างๆในวงกว้างให้มากที่สุด เพื่อรับมือความผันผวนจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย  คาดว่า จะเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 2 แสนล้านบาทในครึ่งปีหลังนี้

ส่วนชุดมาตรการที่กระทรวงการคลังจะนำเสนอวันนี้มี 3 ด้านหลัก ที่น่าสนใจ ได้แก่ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เช่น การชดเชยการปลูกข้าว 4 ล้านครัวเรือน 500-800 บาทต่อไร่ จำนวนไม่เกิน 15 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 57,000 ล้านบาท  การประกันรายได้ให้กับเกษตรกร เช่น ยางพารา 60 บาทต่อกิโลกรัม วงเงิน 35,743 ล้านบาท ปาล์มน้ำมัน ราคา 4บาทต่อกิโลกรัม วงเงิน 10,000 ล้านบาท

มาตรการดูแลปรับเพิ่มสวัสดิการสำหรับผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ กลุ่มรายได้ต่ำกว่า 1 แสนบาท รับค่าครองชีพ 200 บาทต่อคน ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง 1,500 บาทต่อคน ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ฝึกอาชีพ 100 บาทต่อคน สำหรับกลุ่มรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี รับค่าครองชีพ 300 บาทต่อคน ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง 1,500 บาทต่อคน ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45บาทต่อคนต่อ3 เดือน ฝึกอาชีพ 100 บาทต่อคน

และ มาตรการกระตุ้นการอุปโภคบริโภคและการลงทุนในประเทศ เช่น การกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรอง เตรียมมอบเงินให้ 1,500 บาท สำหรับท่องเที่ยวทั่วประเทศ เป้าหมาย 10 ล้านคน ส่วนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและผู้ประกอบการรายเล็กทั่วประเทศ รัฐบาลเตรียมมาตรการพิเศษ เพื่อช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงเงินทุน เพื่อรักษาสภาพคล่อง รวมถึงสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรด้วย