News

คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเตรียมคลอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ หรือ ครม.เศรษฐกิจ ครั้งแรก โดยบอกการประชุมนัดนี้สำคัญ เพราะประเทศไทยมีปัญหาเศรษฐกิจ จึงต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วน 

ทั้งนี้รัฐบาลมั่นใจจะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และประเมินว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจรวมเพิ่มไม่ต่ำกว่า 200,000 ล้านบาทในครึ่งปีหลัง

โดยมาตรการมี 3 ด้าน คือ การช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งชดเชยการปลูกข้าว 4,000,000 ครัวเรือน 500-800 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 15 ไร่ 57,000 ล้านบาท เงินกู้ฉุกเฉิน 500,000 บาท/ราย ยกเว้นดอกเบี้ยปีแรก 55,000 ล้านบาท การประกันรายได้ทั้งข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บาทต่อตัน 53,000 ล้านบาท มันสำปะหลัง ยางพารา 60 บาท/กิโลกรัม 35,743 ล้านบาท ปาล์มน้ำมัน ราคา 4 บาท/กิโลกรัม 10,000 ล้านบาท 

มาตรการเติมเงินให้ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกลุ่มรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปี รับค่าครองชีพ 200 บาท/คน ค่าใช้จ่ายเดินทาง 1,500 บาท/คน ลดค่าก๊าซหุงต้ม 45บาท/คน/3 เดือน ฝึกอาชีพ 100 บาท/คน สำหรับกลุ่มรายได้ต่ำกว่า  30,000 บาท/ปี รับค่าครองชีพ 300 บาท/คน ค่าใช้จ่ายเดินทาง 1,500 บาท/คน ลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท/คน/ 3 เดือน ฝึกอาชีพ 100 บาท

สุดท้ายมาตรการกระตุ้นการอุปโภคบริโภคและการลงทุน เช่นกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง จากการใช้จ่ายอุปโภคบริโภค ที่พัก และการช้อปสินค้าชุมชน โดยมอบเงินให้ 1,500 บาทสำหรับท่องเที่ยว 10 ล้านคน