News

รองนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายจัดระบบแรงงานเพื่อนบ้าน

วันนี้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ไปมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ กระทรวงแรงงาน ย้ำให้เร่งผลิตแรงงานคุณภาพเป็นกำลังพัฒนาประเทศ รองรับอุตสาหกรรม ๔.๐ รวมทั้งพัฒนาทักษะอาชีพ
 
ส่วนเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำเน้นสร้างกระบวนการที่ได้รับการยอมรับผ่านคณะกรรมการไตรภาคีที่จะกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ สำหรับแรงงานแรกเข้า ส่วนแรงงานมีฝีมือต้องได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เหมาะสมกับทักษะความเชี่ยวชาญเพื่อจูงใจ ให้กำลังแรงงานพัฒนาตนเอง
 
หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุว่าสำหรับการวางระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ย้ำให้จัดระบบถูกต้องตามกฎหมาย อำนวยความสะดวกให้นายจ้างลูกจ้าง พร้อมบังคับใช้กฎหมาย ป้องกันแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงาน การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ขจัดการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานในภาคประมง
  
และให้พิจารณาจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแรงงานต่างด้าว ทั้ง 3 สัญชาติ ในระบบไบโอแมททริกซ์ เชื่อมต่อกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบประวัติบุคคล