ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปในการพระราชทานอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดลำพูน

เวลา 16.02 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังโรงเรียนบ้านป่าเลา ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ในการพระราชทานอุปกรณ์กีฬาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปพระราชทานแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านป่าเลา, โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านผาด่าน, โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ, โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง, โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ, โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาบ้านขุนก๋อง, โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม, โรงเรียนบ้านหนองหลัก, โรงเรียนบ้านไม้สลี, โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์ และโรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา  โอกาสนี้ ได้พระราชทานหนังสือในโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ด้วย

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมของโรงเรียนบ้านป่าเลา ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบัน มีนักเรียน 104 คน ซึ่งนักเรียนทั้งหมดเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง หรือปกาเกอะญอ

สำหรับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาประจำปี 2561 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเนต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเนต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ และโครงการศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาผ้าทอมือปกาเกอะญอ มีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปให้ความรู้ในการทอผ้าด้วยมือจากกี่เอวแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อันเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาสู่คนรุ่นหลัง เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน ทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียนด้วย

ก่อนเสด็จกลับ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลแม่ทา ซึ่งออกไปให้บริการแก่ประชาชน โดยมีผู้ไปรับบริการ 46 คน ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด