News

แชะ แซะ ข่าว : ป่วนทางด่วน

"ระเบิด" ถือเป็นคำต้องห้าม จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชายคนหนึ่งขับรถยนต์ลงจากทางด่วน แล้วตะโกนบอกผู้คนที่สัญจรผ่านมาว่า "ในรถผมมีระเบิด อย่าเข้าใกล้" ...