มูลนิธิพระดาบส จัดพิธีบวงสรวงพระสุรุจิดาบส และทำบุญถวายภัตตาหารเพล ในโอกาสครบรอบ 43 ปี การก่อตั้งมูลนิธิพระดาบส

วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 20:17 น.

Views

ที่ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารจาคานุสรณ์ มูลนิธิพระดาบส พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการช่าง ให้แก่ศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 43 จำนวน 138 คน จากนั้นได้ถวายภัตตาหารเพล และถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี การก่อตั้งมูลนิธิพระดาบส วันที่ 17 สิงหาคม 2562 โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ และพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิฯ เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ ในช่วงเช้า พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ทำพิธีบวงสรวงพระสุรุจิดาบส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเลิศทางปัญญา และเป็นที่เคารพสักการะของศิษย์พระดาบส

โรงเรียนพระดาบส เป็นโรงเรียนที่เกิดขึ้นตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้ ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตแก่ผู้ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา แต่มีความมุ่นมั่นตั้งใจจริงที่จะแสดงหาความรู้ เพื่อนำไปประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัว พร้อมช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติต่อไป ปัจจุบัน จัดการเรียนการสอน วิชาชีพระดับประกาศนียบัตรพระดาบส 8 สาขามีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วกว่า 2,645 คน

Tag : พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี มูลนิธิพระดาบส วันสถาปนามูลนิธิพระดาบส