News

ชาวนาได้เฮ! ก.พาณิชย์เคาะแล้ว ประกันราคาข้าว 5 ประเภท

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการหารือ 3 ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวว่าทุกฝ่ายได้เห็นชอบโครงการประกันราคาข้าว 5 ประเภท ประกอบด้วย ข้าวเปลือกเจ้าประกันที่ ราคาตันละ 10,000 หมื่นบาท , ข้าวเหนียว ประกันที่ราคาตันละ 12,000 บาท , ข้าวหอมปทุมประกันที่ราคาตันละ 11,000 บาท ,ข้าวหอมนอกพื้นที่ประกันที่ราคาตันละ 14,000บาท  และข้าวหอมมะลิ ประกันราคาสูงสุดไม่เกินตันละ 15,000 บาท

โดยโครงการนี้ยังไม่มีกำหนดว่าจะสามารถเริ่มได้ในช่วงใดเพราะกระทรวงพาณิชย์ จะต้องสรุปและนำเรื่องเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. พิจารณา ก่อนส่งเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติเห็นชอบ ส่วนเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งก่อนหน้านี้มีเกษตรกรลงทะเบียนอยู่แล้วประมาณ3,900,000 คน โดยจะต้องมีการตรวจสอบรายชื่ออีกครั้ง
            
นอกจากนี้ยังเตรียมออกมาตรการคู่ขนาน ได้แก่ มาตรการลดต้นทุนการผลิตด้วยการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้เกษตรกร ส่งเสริมการปลูกพันธุ์ข้าวคุณภาพดี การใช้ตลาดนำการผลิต รวมถึงมาตรการทางการเงิน เช่น สินเชื่อเพื่อชะลอการขาย และสินเชื่อปรับปรุงพันธุ์