News

รายงานพิเศษ : การจ้างแรงงานประเทศเพื่อนบ้านในกิจการประมงทะเล

ผู้ประกอบการประมงทะเล ที่จังหวัดปัตตานี พอใจการนำเข้าแรงงานประเทศเพื่อนบ้านในรูปแบบตามบันทึกข้อตกลง หรือ MOU พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการต่อ เพราะยังขาดแคลนแรงงานอยู่ ติดตามจากรายงาน