News

นายกฯ เยียวยาภัยแล้ง งัด 4 มาตรการช่วยประชาชน

9 สิงหาคม 2562 เวลา 14.12 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  พร้อมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางมายังอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก โครงการชลประทานบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อตรวจสภาพอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก และสถานการณ์น้ำของจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมพบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางบริหารจัดการน้ำทั้งระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภค และด้านการเกษตร โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 23 อำเภอให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวทักทายประชาชนชาวบุรีรัมย์ทุกคนที่มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมระบุว่า เมื่อเช้าได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคอีสาน 20 จังหวัด เพื่อติดตามการแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยได้กำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลเพื่อให้สถานการณ์ภัยแล้งคลี่คลายโดยเร็ว โดยได้มีการอนุมัติหลักการแก้ไขปัญหาที่เสนอมา โดยจะมีการจัดลำดับการดำเนินการตามความสำคัญเร่งด่วน

นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวย้ำว่า ขณะนี้รัฐบาลได้มีมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะที่เป็นเกษตรกรรายย่อยและเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ทั้ง 13 จังหวัด โดยร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้แก่ (1) การลดดอกเบี้ยเงินกู้ภัยแล้ง (2) การพักหนี้ภัยแล้ง (3) การให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ (4) การสนับสนุนต้นทุนค่าปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 ขณะเดียวกัน รัฐบาลได้มีมาตรการแก้ไขภัยแล้งใน 3 ระยะ ประกอบด้วย

(1) มาตรการระยะเร่งด่วน 6 มาตรการ ได้แก่ ปฏิบัติการฝนหลวงเหนืออ่างเก็บน้ำและพื้นที่เกษตร สำรวจพื้นที่ขาดแคลนน้ำ/สนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือ ปรับแผนระบายน้ำโดยเฉพาะแหล่งน้ำที่มีน้ำน้อยกว่า 30% ปรับลดแผนระบายน้ำ 4 เขื่อนหลักในลุ่มเจ้าพระยา การประปานครหลวงวางแผนใช้น้ำจากลุ่มแม่กลองร่วมกับ กฟผ. / กรมชลประทาน สร้างความเข้าใจสถานการณ์น้ำแก่ผู้เกี่ยวข้อง

(2) มาตรการระยะสั้น 4 มาตรการ ได้แก่ เร่งรัดหน่วยงานที่ได้รับงบกลางเพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำให้ทันรับน้ำในฤดูฝน ปรับแผนขุดเจาะบ่อบาดาล จัดทำแผนตามความเร่งด่วน โดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภค  และกำหนดนโยบายช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย

และ (3) มาตรการระยะยาว 3 มาตรการ ได้แก่ เร่งรัดโครงการตามแผน Area Based แผนน้ำ 20 ปี ทำทะเบียนแหล่งน้ำ ทะเบียนผู้ใช้น้ำ และปรับแผน-ปฏิทินเพาะปลูกล่วงหน้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้เร่งรัดมาตรการระยะเร่งด่วนและระยะสั้น ทั้งการเร่งดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ การพิจารณาใช้พลังงานทางเลือกในการสูบน้ำบาดาล และการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นระยะ การสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักร ตลอดจนตั้งศูนย์เฉพาะกิจต่าง ๆ ให้ทำงานสอดประสานกัน ตลอดจนให้ปรับแผนการระบายน้ำ การรับมือภัยแล้ง ต้องเร่งช่วยเหลือโดยเร็ว พร้อมกับวางแผนจัดสรรน้ำให้เพียงพอถึงปีหน้า

นายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความชื่อมั่นว่า บุรีรัมย์ และกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ จะสามารถก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางของนักลงทุน นักท่องเที่ยว และการพัฒนาความเจริญคู่ไปพร้อมกันทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำ ถนนหนทาง สุขภาพอนามัย การบริการทางการแพทย์สมัยใหม่ที่สะดวกรวดเร็ว ตลอดทั้งกิจกรรมการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างเต็มที่ และขอให้เชื่อมั่นว่าโครงการต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ริเริ่มไว้ จะเริ่มเห็นผลในไม่ช้า ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใน EEC รถไฟความเร็วสูง และรถไฟรางคู่ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และชาติบ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน