ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลก นายกำพล วัชรพล

ที่สำนักงานใหญ่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลก นายกำพล วัชรพล ผู้ก่อตั้งและอดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งในที่ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 39 ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ประกาศยกย่อง นายกำพล วัชรพล ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน
              
จากนั้น ได้เปิด "พิพิธภัณฑ์ กำพล วัชรพล" ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่ยูเนสโก ประกาศยกย่องให้ นายกำพล วัชรพล เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน รวมทั้งเผยแพร่ชีวิตและผลงานของนายกำพล ให้เป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความมุ่งมั่น พากเพียรให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับวิวัฒนาการด้านการพิมพ์ของประเทศไทย และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ควบคู่กับการสะท้อนเหตุการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดกว่า 6 ทศวรรษ แห่งการก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่เริ่มตั้งแต่การเรียงด้วยมือ เรียงด้วยแสง และคอมพิวเตอร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง