พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

วันที่ 20 ส.ค. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

ที่พระอุโบสถ วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และสามเณร จำนวน 444 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 โดยมี ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นประธานในพิธี ด้วยทรงมีพระราชศรัทธาและทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี"

วัดโมลีโลกยาราม เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่าวัดท้ายตลาด ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาปฏิสังขรณ์พระอารามให้บริบูรณ์งดงาม และทรงขนานนามวัดใหม่ว่า "วัดโมลีโลกย์สุธารามอาวาศวรวิหาร พระอารามหลวง" ปัจจุบันมีพระเทพปริยัติโมลี เป็นเจ้าอาวาส

Tag : บำเพ็ญพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 วัดโมลีโลกยาราม