News

นายกฯ ถึงระยอง ประธานพิธีปิดการฝึกปฏิบัติทางทะเล

21 สิงหาคม 2562 เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปเป็นประธานพิธีปิดการฝึกปฏิบัติทางทะเลของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในนามของผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ณ เรือหลวงอ่างทอง บริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบน จังหวัดระยอง

โดยพลเอกประยุทธ์ จะชมการฝึกบริหารวิกฤติระดับชาติ การฝึกสาธิตประมงผิดกฎหมายโดยชุดสหวิชาชีพทางหัวเรือของเรือหลวงอ่างทอง การฝึกสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล การขจัดคราบน้ำมันในทะเล และโรงพยาบาลระดับ 2  พร้อมเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมการฝึกบังคับการและฝึกปฏิบัติทางทะเล

โดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.) ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายงานในการปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม หลังจากมีการยุบศูนย์บัญชาการการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย จึงประกอบด้วยการฝึกการบังคับการและปฏิบัติทางทะเลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ผนวกกับการฝึกบริหารวิกฤตระดับชาติ ในสถานการณ์หลักต่างๆ โดยเฉพาะการปราบปรามการทำการประมงผิดกฏหมาย การขจัดคราบน้ำมันรั่วไหล การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล รวมทั้งความรู้และความเข้าใจที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาพื้นที่เขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกพิเศษภาคตะวันออกของรัฐบาล ด้วย

นายกรัฐมนตรีในนามของผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจะเน้นย้ำภารกิจสำคัญของกองทัพต้องทำหน้าที่ในการปกป้องและรักษาประโยชน์ของชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรของประเทศ รวมทั้งการฝึกอบรมและปฏิบัติการทางทหารจะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง