พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมกันนี้ได้บรรยายพิเศษ เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา

จากนั้น ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร พร้อมพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ และชมนิทรรศการผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการจัดแสดงนิทรรศการ 5 บูธ ได้แก่ บูธยกระดับคุณภาพการศึกษา, บูธบูรณาการสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น, บูธพัฒนาและยกระดับสินค้าโอทอป และบูธงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นรำแดง โดยมหาวิทยาลัยฯ มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่บริการ 3 จังหวัด ได้แก่ สงขลา พัทลุง และสตูล ที่ผ่านมาได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนเป้าหมาย ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชน และการส่งเสริมความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการขอรับรองมาตรฐาน เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอป

Tag : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา