องคมนตรี ไปติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 20:06 น.

Views

ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปประชุมติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี และโครงการด้านชลประทานตามแนวพระราชดำริ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของส่วนราชการในการช่วยเหลือประชาชน ในกรณีที่ประสบสภาวะภัยแล้ง ซึ่งน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ 3 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำชี ได้แก่ เขื่อนลำปาว เขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อนจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 มีปริมาณกักเก็บรวม 989 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่มีปริมาณน้ำใช้การได้เพียง 271 ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงจากวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีปริมาณน้ำใช้การได้ 330 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี 2562 ต่ำกว่าปี 2558 ร้อยละ 12 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีการปรับลดการระบายน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศ

สำหรับเขื่อนลำปาว มีขนาดกักเก็บน้ำ 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 408 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำใช้การได้ 304 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 16 ของความจุอ่าง ขณะนี้จำเป็นต้องดำเนินการบริหารน้ำน้อย และเร่งรัดหน่วยงานในการเตรียมการเพื่อรองรับผลกระทบจากภัยแล้ง และเตรียมการช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในเดือนกันยายน ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนในเกณฑ์ปกติ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนต่อไป

Tag : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว กาฬสินธุ์ เขื่อนลำปาว บริหารจัดการน้ำ