News

จังหวัดนราธิวาส จัดงานของดีเมืองจะแนะ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้นำศาสนา พร้อมด้วยกลุ่มสตรีชาวอำเภอจะแนะ แต่งกายสวยงามร่วมในขบวนเปิดงาน "ของดีเมืองจะแนะ" ประจำปี 2562 แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชน ผ่านรูปแบบการตกแต่งขบวนพาเหรด มีขบวนเทิดพระเกียรติ มีการแต่งกายแบบชนเผ่าพื้นเมือง มีการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก การจำลองจุดชมวิวทะเลหมอกบนรถแห่ และมีผลไม้เงาะ มังคุด ตกแต่งตรงป้ายรถแห่ 

ส่วนภายในงาน มีกิจกรรมการแสดงวิถีชีวิตของชาวอำเภอจะแนะ การจำหน่ายสินค้าชุมชน การสาธิตทำอาหารพื้นบ้าน การประกวดพืชผลทางการเกษตร ซึ่งทุกกิจกรรมล้วนสื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความเป็นอำเภอจะแนะ ถือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้คนภายนอกรู้จักของดีในอำเภอจะแนะ อีกทั้งช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและคนในชุมชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง