ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายฯ และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระลานพระราชวังดุสิต ในการนี้ ได้วางพวงมาลัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากนั้น ไปยังพลับพลาพิธีฯ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ยุคกลาง ปางมารวิชัย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ อัญเชิญพระพุทธรูปจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต มาประดิษฐานยังพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อให้ประชาชนได้สักการะ และร่วมสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี" ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยมีสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระสงฆ์ 191 รูป ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายฯ และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ พระราชทานแก่ผู้ที่มาร่วมสวดมนต์ ภายในเล่มพิมพ์บทความพระราชปณิธาน "ธรรมิกราชินี" ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชศรัทธาอันมั่นคงแน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนามานับแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อทรงดำรงพระราชสถานะสมเด็จพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ก็ยิ่งทรงพระราชหฤทัยใส่ศึกษาและปฏิบัติตามหลักการแห่งพระพุทธธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งทรงนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางแห่งการครองพระราชจริยวัตร การปฏิบัติพระราชกรณียกิจ การอบรมอภิบาลดูแลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ตลอดจนพระราชทานพระราโชวาท และพระราชดำรัสแก่พสกนิกร

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด