องคมนตรี เปิดงานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 20:06 น.

Views

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดงาน "ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ" ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และจังหวัดนราธิวาส จัดขึ้นจนถึงวันที่ 28 สิงหาคมนี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โอกาสนี้ ได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเกษตรกรต้นแบบจากพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และรางวัลการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ภายในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด "สืบสาน รักษา ต่อยอด", จุดศึกษาเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต, ผลการดำเนินโครงการรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมือง และผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ที่ช่วยเกษตรกรในยามวิกฤติ, การออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร พร้อมกันนี้ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลานิล 6,700 ตัว บริเวณสระบัว

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2524 โดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริด้านการพัฒนามาดำเนินงาน โดยศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาดินอินทรีย์และดินที่มีปัญหาในพื้นที่พรุ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร รวมทั้งหาแนวทาง วิธีการพัฒนาทางการเกษตร เลี้ยงสัตว์ ประมง และอุตสาหกรรม ที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จให้กับพื้นที่อื่น ทำให้ราษฎรมีการประกอบอาชีพที่เหมาะสม และสามารถพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน

Tag : งานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ 20 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง นราธิวาส