ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการและทุพพลภาพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการและทุพพลภาพ จำนวน 500 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 โดยมีท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นประธาน เชิญอาหารพระราชทาน ถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค เงินพระราชทาน และตุ๊กตาพระราชทานไปมอบ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง เป็นหน่วยงานแห่งแรกที่ตั้งขึ้น เพื่อให้บริการคุ้มครอง สงเคราะห์ ฟื้นฟู ปรับสภาพ และพัฒนาศักยภาพแก่ผู้พิการชายและหญิงทุกประเภท เพื่อให้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข มีความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และบางส่วนสามารถกลับคืนสู่สังคมได้ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงรับซื้อผลงานผลิตภัณฑ์ย่านลิเภาของผู้พิการ เพื่อให้มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด