News

ธอส.ปล่อยกู้บ้านให้สมาชิก กบข.ดอกเบี้ย 0 % วงเงินปล่อยกู้รวม 500 ล้าน

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.เปิดเผยว่า เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ธอส.ได้ร่วมกับ กบข.จัดทำ "โครงการบ้าน ธอส.-กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14" โดยเตรียมวงเงินปล่อยกู้ไว้รวม 500 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยพิเศษในอัตรา 0 % ในปีแรก, ปีที่ 2 คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR -2.75 %  ปีที่ 3 ดอกเบี้ย MRR -1.75 %, และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้ คิดดอกเบี้ย MRR -1.25 % ต่อปี โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.1 %

นอกจากนี้ ยังสามารถขอสินเชื่อเพื่อชำระหนี้ หรือซื้ออุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยได้ โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR สมาชิก กบข.ที่สนใจสามารถยื่นคำขอสินเชื่อได้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคมนี้
            
ทั้งนี้ "โครงการบ้าน ธอส.-กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ" เริ่มมาตั้งแต่ ปี 2544 ทำให้ข้าราชการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองแล้วกว่า 90,000 ราย รวมวงเงินสินเชื่อประมาณ 21,000 ล้านบาท