ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว ห้ามทวงหนี้เกินวันละ 1 ครั้ง

วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 10:00 น.

Views

เมื่อวัน 23 ส.ค. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9  (3) และมาตรา 16  (1) แห่งพระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้"

ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 3.ให้ผู้ทวงถามหนี้ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ได้ทราบการทวงถามหนี้ ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 ก.ค. พ.ศ. 2562
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกำกับการทวงถามหนี้

อ่าน ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้

ต่อมา เพจ Law Inspiration ซึ่งให้คาวมรู้ด้านกฎหมาย ได้โพสต์ข้อความ โดยอธิบายเพิ่มเติม ประกาศดังกล่าวว่า กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งการทวงหนี้ หมายถึงการทวงหนี้ตาม พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 เท่านั้น ไม่รวมถึงการทวงหนี้ทั่วไป และต้องเป็นเจ้าหนี้ผู้ให้สินเชื่อเป็นทางการค้าปกติ หรือคนที่ซื้อหรือรับโอนหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน ที่สำคัญ คือ หนี้นั้นจะเป็นหนี้โดยชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เข้าข่ายทั้งสิ้น

เพจ Law Inspiration ได้ยกตัวอย่างเจ้าหนี้ตามกฎหมาย  เช่น ธนาคาร บริษัทบัตรเดคริต บริษัทเช่าซื้อ เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ เป็นต้น แต่จะไม่รวมกรณีเพื่อนยืมเงินเพื่อนแล้วไม่คืน จะไม่อยู่ภายใต้กฎหมายนี้ ดังนั้น กรณีดังกล่าวทวงเกินวันละ 1 ครั้ง ก็ไม่เข้าข่ายความผิดในกฎหมายนี้

Tag : ทวงหนี้ ประกาศราชกิจจานุเบกษา