News

ศาลปกครองไม่รับคำร้องรื้อคดีโฮปเวลล์

ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ ในคดีที่กระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย ต้องชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้กับ บริษัทโฮปเวลล์ ประเทศไทย ราว 12,000 ล้านบาท

โดยก่อนหน้านี้ กระทรวงคมนาคมและการรถไฟฯ ได้ยื่นคำร้องโดยอ้างว่า ศาลปกครองสูงสุดรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาด และมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานกรณีโฮปเวลล์ ซึ่งหากได้พยานหลักฐานใหม่จะนำเสนอศาลปกครองสูงสุดต่อไป ทั้งโต้แย้งเรื่องความสามารถในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศของ บริษัทโฮปเวลล์ ในขณะเข้าทำสัญญาพิพาท และอ้างว่าการที่ศาลปกครองสูงสุดมิได้ย้อนสำนวนให้ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาแห่งคดี ถือว่าเป็นข้อบกพร่องในกระบวนการยุติธรรมซึ่ง

ซึ่งท้ายที่สุดท้ายศาลปกครองก็ชี้ว่า พยานหลักฐานที่กระทรวงคมนาคมและการรถไฟฯ เสนอมานั้น ไม่ใช่ข้อมูลใหม่ ซ้ำเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการพิพากษาคดี ของคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์รับพิจารณา