News

ก.ศึกษาธิการ เปิดโครงการค่ายอบรมพัฒนาบุคลิกภาพผู้เรียน กศน.

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการค่ายอบรมพัฒนาบุคลิกภาพผู้เรียน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. ขั้นพื้นฐานสู่ภาคอาชีวศึกษา และการมีงานทำ ซึ่งสำนักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี และพื้นที่ภาคตะวันออก จัดขึ้นเพื่อปรับภาพลักษณ์ผู้เรียน กศน. พัฒนาบุคลิกภาพและความรู้ความสามารถให้ก้าวทันโลก พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน. ในจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ภาคตะวันออก รองรับการพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก เพิ่มขีดความสามารถในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ด้าน นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กศน. ดูแลให้การศึกษาผู้เรียนอยู่ประมาณ 1,000,000 คน และมียอดรับผู้เข้าเรียน กศน.ปีการศึกษา 2562 เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 ส่วนใหญ่เป็นผู้เรียนที่หลุดจากระบบการศึกษาและกลุ่มผู้ใหญ่ ที่ กศน.ดึงกลับเข้ามาสู่ระบบ มาเรียนฝึกอาชีพ เพื่อให้มีงานทำ สร้างรายได้ สามารถดูแลตัวเองได้

สำหรับหลักสูตร กศน. กำหนดให้มีการอบรมพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักทำงาน โดยร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศช่วยในการอบรมร่วมกับส่วนราชการ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ สร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ