News

ศิษย์เก่านิด้า กับการพัฒนาประเทศยั่งยืน

ในงานปาฐกถาพิเศษ นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ค่ำวานนี้ มี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม ร่วมกล่าวปาฐกถา เพื่อเสนอแนะทางออก สำหรับการพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยงานนี้จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบการสถาปนา 53 ปี มีนักศึกษาเก่า ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และ สมาชิกรัฐสภา ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก