พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 20:10 น.

Views

ที่หมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 โดยมีท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยง

หมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยเด็กที่ขาดผู้อุปการะ และมีพระราชประสงค์ให้เด็กได้รับความรักและการดูแลเอาใจใส่ เพื่อให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาสภากาชาดไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิฯ จัดสร้างหมู่บ้านเด็ก เพื่อให้เด็กมีที่พักอาศัยเป็นครอบครัว โดยมีแม่ทดแทนเป็นผู้ดูแล ซึ่งเด็กทุกคนได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา ควบคู่ไปกับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ปัจจุบัน มีเด็กหญิงและเด็กชายในความดูแล รวม 34 คน

Tag : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก หมู่บ้านเด็ก