สนามข่าว 7 สี

ภาพเป็นข่าว : เปิดการท่องเที่ยวชุมชน ชมคลอง ล่องเรือ คลองไชยา จ.สุราษฎร์ฯ

เปิดการท่องเที่ยววิถีชุมชนแห่งใหม่ ชมคลอง ล่องเรือ สายน้ำคลองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เชิญชวนประชาชนล่องเรือท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตามวิถีชุมชนสายน้ำไชยา ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับสายน้ำมายาวนาน เห็นได้จากการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ใกล้แม่น้ำ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำไชยา หรือสถานที่สำคัญของชุมชนในเชิงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และต่อไปมีนักท่องเที่ยวภายนอกได้มาท่องเที่ยวเยี่ยมชม สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ชาวบ้านในพื้นที่ที่เดือดร้อนเรื่องภาวะเศรษฐกิจ ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ มาท่องเที่ยวผ่อนคลายได้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแพง ๆ