สนามข่าว 7 สี

ภาพเป็นข่าว : ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จัดตั้งศูนย์ประสานงานจิตอาสา 904

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบรมเจ้าหน้าที่การเป็นจิตอาสา เพื่อทำให้ประเทศของเราน่าอยู่ขึ้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งศูนย์ประสานงานจิตอาสา 904 เพื่อทำหน้าที่ประสานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชนในสังกัดกระทรวงฯ กองอำนวยการหลักสูตรจิตอาสา 904 โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้อำนวยการศูนย์ และมีผู้อำนวยการกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นเลขานุการศูนย์

โดยศูนย์ประสานงานฯ ตั้งอยู่ที่ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมจิตอาสา 904 ทั้งหลักสูตรประจำ และหลักสูตรพื้นฐาน