ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดมหาสารคาม

เวลา 16.14 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า 4 คน โดยทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์ และทรงพระกรุณาโปรดให้ส่งไปยังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อรักษาอาการต่อไป ประกอบด้วย ผู้ป่วยโรคมะเร็งในสมอง, ผู้ป่วยโรคโปรตีนรั่วในปัสสาวะในผู้ป่วยโรคไต, ผู้ป่วยโรคไขสันหลังติดเชื้อ และมีภาวะอัมพาตครึ่งซีก และผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก

การออกปฏิบัติงานในวันนี้ หน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรค และทันตกรรมแก่ราษฎร รวม 311 คน ส่วนใหญ่เป็นโรคทางตา, โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และโรคทางเดินอาหาร นอกจากนี้ มีสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ รวมทั้งขอรับเวชภัณฑ์ เพื่อนำไปป้องกันการเจ็บป่วย รวม 128 คน โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดให้ นักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมปฏิบัติงานด้วย

จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ โดยได้พระราชทานชุดของเล่น และสมุดวาดภาพระบายสีแก่เด็กเล็ก และพระราชทานพระวโรกาสให้ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เฝ้ารับพระราชทานถุงยังชีพ เพื่อนำไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ต่อไป แล้วพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ, เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่ แก่อาสาสมัคร

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้จังหวัดมหาสารคาม เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 55 เมื่อปี 2555 ในปีที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 12 ครั้ง ปัจจุบัน มีสมาชิก พอ.สว. สายต่าง ๆ รวม 2,171 คน

โอกาสนี้ ทรงมีพระดำรัสแก่สมาชิก พอ.สว. จังหวัดมหาสารคาม เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการรักษาผู้ป่วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด