News

ร้านยาพร้อมรับนโยบายช่วยจ่ายยาแทน รพ. เข้าร่วมแล้ว 51 แห่ง ใน 11 เขต

ร้านเขียวมะกอกเภสัช เป็น 1 ใน 8 ร้านยาชุมชนอบอุ่นในเขตจตุจักร ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจ่ายยาแทนโรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้มีร้านขายยาเข้าร่วมทั้งสิ้น 51 แห่ง ใน 11 เขต นายแพทย์วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ หรือ สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร กล่าวว่าจะขยายผลให้ได้อีก 12 เขต รวมเป็น 33 เขต โดยคาดว่าจะมีร้านขายยา สมัครร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 ร้าน แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่จะเปลี่ยนมารับยาจากร้านยาใกล้บ้าน โดยเฉพาะ 4 โรคเรื้อรังแต่ไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจ และจิตเวช

ซึ่งล่าสุดแนวทางที่จะให้ร้านยาเป็นผู้จ่ายยาแทนโรงพยาบาล เพื่อลดความแออัดและการรอคอยคิว จะเป็น 2 แนว ทางแรก คือ ให้โรงพยาบาลเป็นผู้จัดยาส่งมาตามร้านยาที่อยู่ในเครือข่ายและใกล้บ้านผู้ป่วย หรืออีกแนวทาง คือให้ร้านขายยาจัดหายาเองตามมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาล

ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ ขณะนี้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยังอยู่ระหว่างพิจารณาหลักเกณฑ์ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง