News

ที่ประชุมพร้อมใจเลือก มนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ นั่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ แบบไร้คู่แข่ง

พรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี โดยวาระสำคัญ คือ การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่ แทน นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ที่ได้ลาออกไป พร้อมทั้งเลือกตั้งรองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค ตลอดจนการลงคะแนนเสียงเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เพื่อให้การดำเนินกิจการทางการเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบพรรคการเมือง

โดยมีผู้เสนอชื่อนายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเศรษฐกิจใหม่ เพียงชื่อเดียว และนายมนูญได้คะแนนเสียงเห็นชอบทั้งสิ้น 317 คะแนน ส่วนนายสุภดิช  อากาศฤกษ์  อดีตรักษาการหัวหน้าพรรค ได้รับเลือกเป็นรองหัวหน้าพรรค , นายภาสกร เงินเจริญกุล เป็นเลขาธิการพรรค และนายสุริยันต์  สุริยะโชติกุล เป็นโฆษกพรรค

นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่คนใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้พรรคมี สส. 6 คน และยืนยันจะทำหน้าที่ให้เต็มกำลังความสามารถ ผลักดันทุกนโยบายของพรรคที่เคยหาเสียงไว้กับประชาชน ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง ถึงแม้จะเป็นฝ่ายค้านก็ตาม โดยจะยึดถือความถูกต้อง และผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งหากเรื่องไม่เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ก็จะไม่สนับสนุนแน่นอน