News

เรียกร้องแก้ปัญหาจราจร หน้าโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ กระทบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า หลัง เซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่ เอาท์เล็ต (Central Village Luxury Outlet) เปิดให้บริการ เริ่มพบปัญหาการจราจรติดขัดตั้งแต่บริเวณหน้าโครงการ ต่อเนื่องมาถึงบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเรื่องนี้ต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการวางผังเมืองออกมาหาวิธีการแก้ปัญหา เพราะการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรอยู่แล้ว ที่สำคัญเป็นปัญหาที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของกระทรวงคมนาคม ซึ่งจะดูแลความปลอดภัยด้านการบิน ซึ่งเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะตัวแทนจากสมาคมนักบิน ว่าโครงการดังกล่าวไม่กระทบต่อการขึ้น-ลงอากาศยาน

นอกจากนี้เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้ จะมีการประชุมร่วม 3 หน่วยงานคือ กรมธนารักษ์,กรมท่าอากาศยาน และกรมทางหลวง เพื่อหาข้อสรุปถึงการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริเวณไหล่ทางหน้าโครงการดังกล่าว เพื่อให้เอกชนมาขออนุญาตใช้ก่อสร้างทางเชื่อมให้ถูกต้องตามกฎหมาย