News

คอลัมน์หมายเลข 7 : เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิคุ้มกันต้านทุจริต

เพื่อป้องกันความเสียหายจากการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี จึงจัดโครงการปลูกค่านิยมและจิตสำนึก โดยยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาให้กับหัวหน้าส่วนราชการ โดยเชิญอดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินถ่ายทอดมุมมอง ประสบการณ์งานตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ

อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ยกตัวอย่างโครงการที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับ "คอลัมน์หมายเลข 7" พบข้อสังเกตในการดำเนินโครงการที่สุ่มเสี่ยงจะผิดระเบียบราชการ หลายโครงการขาดการวางแผนงานที่ดี เมื่อก่อสร้างเสร็จจึงไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ขณะที่เงินแผ่นดินได้ถูกใช้ไปแล้ว นอกจากประชาชนจะสูญเสียโอกาสที่จะได้ใช้ประโยชน์ สิ่งก่อสร้างของทางราชการที่ถูกปล่อยทิ้งร้างนับวันยิ่งทรุดโทรม เพราะขาดการดูแล


FB : รายการคอลัมน์หมายเลข 7