News

ถวายสัตย์ฯ ถูกต้อง นายกฯ ยืนยันพร้อมแจงสภาฯ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวระหว่างลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ยืนยันการถวายสัตย์ปฏิญาณตนได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ลงพระปรมาภิไธยโดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีพระปฐมบรมราชโองการว่า จะทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชน ซึ่งถือว่าสมบูรณ์แล้ว พร้อมถามประชาชนว่าตนเองถวายสัตย์สมบูรณ์หรือไม่ถ้าสมบูรณ์ช่วยไปบอกให้ที และยืนยันด้วยว่าจะไปชี้แจงญัตติอภิปรายทั่วไปในประเด็นนี้ในสภาผู้แทนราษฎรแน่นอน

ศาตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยข้อสั่งการหลัง นายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่ และประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดภาคเหนือ ว่า รัฐบาลตั้งใจแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกัน รวมถึงเกษตรกรด้วย จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัยเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมมาโดยตลอด ต้องหาแนวทางมาร่วมกัน ทั้งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในที่ลุ่ม ปรับเปลี่ยนอาชีพ ส่งเสริมอาชีพประมง อาชีพเลี้ยงสัตว์ และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองชมพูและโครงการพัฒนาลุ่มน้ำวังทอง โครงการที่มีความเร่งด่วนสามารถทำก็ให้พิจารณาดำเนินการก่อน โดยต้องหาแนวทางในการเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ทั้งเร่งเยียวยาในส่วนพื้นที่การเกษตรที่เสียหายตามหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ ทั้งนี้ ขอให้น้อมนำแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติโดยเฉพาะการจูงน้ำไปเก็บไว้ และในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงห่วงใยและสั่งให้ดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดซึ่งขอแสดงความเสียใจต่อประชาชนที่สูญเสียซึ่งสั่งให้ความช่วยเหลือโดยด่วนแล้ว