ข่าวในพระราชสำนัก

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บ่ายวันนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของครูและนักเรียน โอกาสนี้ ได้เชิญอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนด้วย

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 เดิมชื่อ โรงเรียนวัดสุคนธาวาส ต่อมาปี 2505 ได้เกิดวาตภัยครั้งร้ายแรงที่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช และส่งผลกระทบให้โรงเรียนฯ ได้รับความเสียหาย ต่อมาในปี 2506 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย และทรงรับโรงเรียนฯ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมกับพระราชทานชื่อใหม่ และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อสร้างอาคารเรียน

ปัจจุบัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน 198 คน โดยโรงเรียนฯ ยังขาดแคลนครูในการจัดการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา ขาดสื่อการเรียนรู้และการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน เช่น เครื่องเล่นสนามชำรุด สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีไม่เพียงพอ รวมทั้งอาคารเรียนชำรุดทรุดโทรม และไม่มีบ้านพักครู โดยองคมนตรีจะได้นำไปพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด