ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 13.50 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ 1 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่สภากาชาดไทยไม่น้อยกว่า 25 ปี และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยผู้เกษียณอายุที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 30 ปี รวม 171 ราย, พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาด ผู้ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ ผู้บริจาคเงิน ผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสโลหิต และผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง รวม 117 ราย

จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อสมทบเงินฝาก เงินบำรุงค่าเครื่องใช้ในการแพทย์ และสมทบทุนก่อสร้างและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย รวมถึงสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาสของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมเล็ก ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร เจริญ สุวฑฺฒโน พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายประวิทย์ และนางเกศี จันทราประภาวัฒน์ พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อสมทบกองทุนอาคาร ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบทุนสุขุมาลอนามัย เพื่อจัดสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี สำหรับประดิษฐาน ณ สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ และเพื่อสมทบเงินฝากอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กรรมการสภากาชาดไทย และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัว

ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมใหญ่ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 334 มีวาระต่าง ๆ อาทิ การถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2562, สำนักงานจัดหารายได้ เสนอการจัดงานกาชาด ประจำปี 2562, รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสภากาชาดไทย, รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา, รายงานการบริหารกิจการศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, การดำเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และโครงการสภากาชาดไทยให้การสนับสนุนงานบริการโลหิตแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด