ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวันสุดท้าย

เวลา 15.57 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยัง ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นวันสุดท้าย ในการนี้ พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน, พระราชทานโล่เกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 จำนวน 3 คน, พระราชทานโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์, อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย, อาจารย์ตัวอย่างด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม, อาจารย์ตัวอย่างด้านกิจการนักศึกษา และอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ดีเด่น รวม 5 คน จากนั้น พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โท และตรี จากวิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตปัตตานี รวม 2,240 คน

โอกาสนี้ พระราชทานพระโอวาท ความว่า "เมื่อสองวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ขอให้บัณฑิตในที่ประชุมนี้ ตั้งใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ และนำความรู้ไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมให้ยิ่งไปกว่าประโยชน์ส่วนตน เพราะการปฏิบัติดังนั้น จะส่งผลให้แต่ละคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวม มีความเจริญมั่นคงอย่างยั่งยืนแท้จริง พระราชปณิธานของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า "ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง" จึงเป็นหลักการที่มีความหมายสำคัญลึกซึ้งอย่างยิ่ง ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า การสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมนั้น แม้จะเป็นสิ่งที่ต่างคนต่างปฏิบัติได้ก็จริง แต่ถ้าทุกคนทุกฝ่ายพร้อมใจกันปฏิบัติให้ประสานสอดคล้องกัน ก็จะบังเกิดผลที่ยิ่งใหญ่ กว้างขวาง และรวดเร็วขึ้นอย่างมาก บัณฑิตผู้จะออกไปประกอบอาชีพการงาน จึงควรจะได้ร่วมมือร่วมใจกัน ตลอดจนร่วมกับทุกคนทุกฝ่ายในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ส่วนรวม โดยนำความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่มาปรับใช้ให้ประสานส่งเสริมกัน ด้วยความตระหนักและยึดมั่นในพระราชปณิธานที่ได้พระราชทานไว้ไม่เสื่อมคลาย"

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด