ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานกระเช้าสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ และเครื่องเขียนแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ นางโรย คำพาที อายุ 111 ปี ณ บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีความเป็นอยู่เรียบง่าย ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีงาม เป็นที่เคารพนับถือของลูกหลาน เพื่อนบ้าน และคนในชุมชน

จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 162 ชุด และอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 บ้านบางแก้ว โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยแพทย์พระราชทาน ออกหน่วยตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชนและนักเรียน กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียน และครู โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ไปร่วมกิจกรรมฯ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ และทรงให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ให้ได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการที่ดี เพื่อให้มีพัฒนาการเจริญเติบโตสมวัย มีสติปัญญาในการศึกษาเล่าเรียนได้เต็มความสามารถ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด