7 สีช่วยชาวบ้าน

สั่งรื้อโรงงานน้ำตาล รุกล้ำลำตะคอง จ.นครราชสีมา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงสูบน้ำของโรงงานน้ำตาลในอำเภอสีคิ้ว พบรุกล้ำลำตะคองจริง

พันเอก วีระศักดิ์ สาระชาติ หัวหน้ากลุ่มงานแผนนโยบายและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างสะพานวางท่อส่งน้ำดิบ และอาคารโรงสูบน้ำของโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่คลองทุ่งยาง บ้านใหม่สำโรง หมู่ 3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว ซึ่งโรงงานน้ำตาลดังกล่าวได้สูบน้ำดิบจากคลองบุ่งยาง ลำน้ำธรรมชาติสาขาลำตะคอง เพื่อนำไปใช้ในกิจการผลิตน้ำตาลส่งออกต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการได้ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ โดยมีพนักงานของโรงงานน้ำตาลแห่งนี้ร่วมตรวจสอบด้วย พร้อมบันทึกภาพการปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

จากการตรวจสอบพบว่า รูปแบบก่อสร้างไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย รวมทั้งสะพานวางท่อส่งน้ำดิบได้รุกล้ำลำน้ำ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ให้ออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ไม่ขัดต่อผังเมืองและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมทั้งให้จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจากการวัดระยะพื้นที่สิ่งก่อสร้าง ปรากฏว่าอาคารโรงสูบน้ำมีระยะห่างจากลำน้ำ 8.47 เมตร และสะพานวางท่อส่งน้ำดิบ 7.35 เมตร ซึ่งสิ่งก่อสร้างทั้งสองจุดไม่สอดคล้อง และขัดต่อ พ.ร.บ.ผังเมือง

ทั้งนี้จะมีหนังสือสั่งการให้ อบต.ลาดบัวขาว ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำลำน้ำ ประกอบด้วยอาคารโรงสูบน้ำและอุปกรณ์ส่วนควบ เช่น เสาไฟฟ้า ตอม่อสะพาน ออกไปทั้งหมด