News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจถนน ทต.คลองตำหรุ 2 เดือนพัง ตอนที่ 2

นายกเทศมนตรีตำบลคลองตำหรุ ชี้แจงโครงการก่อสร้างถนน คสล. (คอนกรีตเสริมเหล็ก) พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนเทศบาล 5 หมู่ 2 อำเภอเมืองชลบุรี ระยะทาง 680 เมตร ใช้ผู้รับจ้างถึง 2 ราย รายแรก ค่าจ้างกว่า 11 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาเดือนมีนาคม 2560 จากนั้นเปิดใช้ไม่นานพบความชำรุดเสียหาย แจ้งมาซ่อมแซมก็พังอีก สุดท้ายทิ้งงาน เทศบาลจึงริบเงินประกันสัญญา วงเงิน 565,600 บาท ทำสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมารายที่ 2 ค่าจ้าง 300,000 บาท

คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ร่วมกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน วันที่ 3 กันยายน น่าสังเกตว่าเป็นวันที่ผู้รับจ้างรายใหม่ต้องซ่อมแซมถนนแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน แต่ถนนยังมีสภาพอย่างที่เห็น ทางเทศบาลจึงยังไม่เบิกจ่ายเงิน

นายพิศิษฐ์ตั้งข้อสังเกต วงเงินความเสียหาย 300,000 บาท ขัดกับสภาพความเสียหายหน้างานจริงหรือไม่

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลตำบลคลองตำหรุ ชี้แจง หลังชาวบ้านตั้งข้อสังเกตวิธีการซ่อมพื้นผิวถนน

ขณะเดียวกันยังมีข้อสังเกตเรื่องท่อระบายน้ำ

การลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้บริหารเทศบาล รับปากจะให้ผู้รับจ้างซ่อมแซมถนน พร้อมรางระบายน้ำให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ...