News

รายงานพิเศษ : เร่งฟื้นฟูพันธุ์ปลา-ระบบนิเวศริมโขง

เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านในอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ที่ยึดอาชีพประมงพื้นบ้าน แต่กลับไม่สามารถออกหาปลาได้ตามปกติ เพราะถูกภัยแล้งคุกคามอย่างหนัก และเมื่อมีฝน ฝนก็ตกหนัก เกิดน้ำไหลหลากจนไม่สามารถออกเรือไปหาจับปลาได้

นอกจากปัญหาภัยแล้งและน้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน นายประเสริฐ บานอ่อน ชาวบ้านที่ยึดอาชีพชาวประมง ยังบอกด้วยว่าทุกวันนี้จำนวนปลาเริ่มลดลง ยิ่งปลาประจำถิ่น นับวันจะยิ่งหาจับได้ยาก ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะสภาพแวดล้อมและไม่มีการอนุรักษ์อย่างเป็นระบบ

ด้าน นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง สั่งการด่วนให้แก้ปัญหา ล่าสุดเจ้าหน้าที่ร่วมกับเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน จัดกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรประมงและระบบนิเวศจากผลกระทบภัยแล้งในแม่น้ำโขง ด้วยการประกาศเปิดเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและปล่อยพันธุ์ปลา ที่ได้รับการเพาะฟักจากชุดเพาะฟักเคลื่อนที่จำนวน 1,000,000 ตัว พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาพื้นถิ่น เช่น ปลาบึก, ยี่สกกาดำ สร้อยขาว และสวายอีก 50,000 ตัว ลงสู่ฝายเก็บน้ำห้วยค้อ หวังเพิ่มพ่อแม่พันธุ์หนึ่งในวิธีอนุรักษ์พันธุ์ปลา

กิจกรรมนี้จะสัมฤทธิผลหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือของชาวบ้านเองด้วย หากคนส่วนใหญ่ยังปล่อยปละละเลย หรือจับปลาในฤดูวางไข่ แม้กระทั่งใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย สุดท้ายแล้วประโยคที่มักพูดกันว่าในน้ำมีปลา คงเป็นเพียงสำนวนไทยที่ไม่สามารถอธิบายถึงความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างแท้จริง