News

รายงานพิเศษ : เคมีตกค้างแปลงเกษตรเหตุโรคผิวหนัง

แม้จะไม่ได้สัมผัสกับสารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช ทั้งอ้อย ข้าวและลำไย มาแล้วหลายปี แต่ชาวบ้านจอมทอง ยอมรับว่าพิษของเคมีที่ฝังตัวอยู่ในสิ่งแวดล้อมยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิต หลายคนเกิดแผลพุพองคันตามง่ามมือ ข้อเข่า บางคนรุนแรงถึงขั้นลามเข้ากระแสเลือดทำให้ต้องทนทุกข์ทรมาน

นี่เป็นผลที่แพทย์ย้ำกับชาวบ้านเสมอ ให้หลีกเลี่ยง แต่เพราะเป็นภูมิสังคม จึงยากจะเลี่ยงได้ เทศบาลตำบลบ้านหลวง จึงต้องจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงวัยขึ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้ผู้สูงอายุ โดยใช้วัดน้ำ ต้องเป็นแหล่งบ่มเพาะปัญญา อาศัยกลไกบวรสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเกื้อกูล

ที่ผ่านมาเจ้าอาวาสวัดน้ำ ต้องบอกว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มักละเลยปัญหาการใช้สารเคมีในแปลงเกษตรจนกระทั่งเห็นผลของเหตุ ทำให้วันนี้หลายครอบครัวใช้สารเคมีอย่างระมัดระวังมากขึ้น โดยเฉพาะในผักและเน้นปลูกแบบคุณภาพมากกว่าปริมาณที่ส่งผลร้ายต่อชีวิตเมื่อชราภาพ

การสร้างความตระหนักรู้แก่คนในชุมชนเป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันผ่านกองทุนสุขภาพ ซึ่งที่ผ่านมาหลายท้องถิ่นเริ่มเห็นผลสัมฤทธิ์ทั้งในรูปของโรงเรียนผู้สูงวัย หรือแม้กระทั่งการใช้ศาสตร์จากภูมิปัญญาชุมชนมาแก้ไขปัญหาในชุมชน

แม้คนไทยยังมีความเสี่ยงที่จะได้รับพิษจากเคมีตกค้างมากถึง 64 ล้านคน แต่หากตระหนักรู้ใช้เคมีอย่างฉลาด เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณไม่ว่าจะนำเข้าสารเคมีอีกเท่าไหร่ก็จะไม่ส่งผลต่ออนาคต เหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา