News

รัฐบาลบูรณาการงานช่วยเหลือประชาชน

วันนี้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 16 หน่วยงาน กับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยาน ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายการรับเรื่องร้องทุกข์และบูรณาการความร่วมมือ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับมาตรฐานและแนวการดำเนินการผ่านระบบการจัดการให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน

เป็นการร่วมมือเพื่อยกระดับการทำงานเป็นรัฐบาล 4.0 มีธรรมาภิบาล โปร่งใส มีส่วนร่วมรับผิดรับชอบ ตอบโจทย์ประชาธิปไตยโดยรับฟังความจากทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อบริหารจัดการให้เกิดความเป็นธรรม ยกระดับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ หลังจากที่ผ่านมาประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน