News

ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้อง ปมประยุทธ์ ถวายสัตย์ฯ ไม่ครบ

ศาลรธน.มีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถวายสัตย์ฯ ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ โดยให้เหตุผลไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ร้อง เพราะการถวายสัตย์ฯเป็นความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับสถาบันฯ

พร้อมระบุว่า ในการถวายสัตย์ฯ ดังกล่าว มีพระราชดำรัสเพื่อให้คณะรัฐมนตรีน้อมนำไปเป็นแนวทางบริหารราชการแผ่นดิน ต่อมา นายกฯและคณะรัฐมนตรีเข้ารับพระราชดำรัสเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย ดังนั้นการถวายสัตย์ฯ ดังกล่าวจึงไม่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบขององค์กรตามรัฐธรรมนูญใด