ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่จังหวัดอุตรดิตถ์

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ ไปติดตามความก้าวหน้า และฟังบรรยายสรุปแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2548 เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่แปลงอพยพจากพื้นที่น้ำท่วมเหนือเขื่อนสิริกิติ์ และช่วยเหลือด้านการเกษตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบส่งน้ำให้กับแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อทำการเกษตร เมื่อแล้วเสร็จจะมีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 53,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ในอำเภอท่าปลา รวมถึงประโยชน์ทั้งด้านการประมง ท่องเที่ยว และเลี้ยงสัตว์ได้อย่างสมบูรณ์ โอกาสนี้ องคมนตรีเป็นประธานเปิดศูนย์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์โครงการพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2 เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในโครงการฯ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดี

จากนั้น เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 อำเภอน้ำปาด เชิญอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทาน 174 ชุด ไปมอบแก่นักเรียน พร้อมให้โอวาทและเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมและผลงานของนักเรียน โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ พืชสวนครัว ไม้ผล ผักกางมุ้ง นอกจากนี้ยังพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและผู้เรียน จนประสบผลสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับ ได้รับรางวัลการประเมินโรงเรียนรักษ์โลก Low Carbon School ปี 2561 และปี 2562

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด