ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ และเครื่องเขียนแก่นักเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ นางติ้ว พลเวียงคำ อายุ 106 ปี ณ บ้านเลขที่ 204 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง กับนางสาย ศรีสด อายุ 102 ปี ณ บ้านเลขที่ 272 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีความเป็นอยู่เรียบง่าย ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่เคารพนับถือของลูกหลาน เพื่อนบ้าน และคนในชุมชน ได้ดูเป็นแบบอย่างตามวัฒนธรรมประเพณีไทย ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญเครื่องเขียนพระราชทาน 181 ชุด และอุปกรณ์กีฬา ไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนวัดจำปา ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง และโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง 98 ชุด โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยแพทย์ไปออกหน่วยตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชนและนักเรียน กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนและคณะครู โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ด้วยทรงให้ความสำคัญแก่นักเรียน ให้ได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการที่ดี ให้มีพัฒนาการการเจริญเติบโตสมตามวัย มีสติปัญญาในการศึกษาเล่าเรียนได้เต็มความสามารถ