สนามข่าว 7 สี

กยศ.ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม-ผู้พิการ ยกเว้นการชำระหนี้ 2 ปี

กยศ. ประกาศช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผู้พิการ และผู้ไม่มีรายได้ ด้วยการยกเว้นการชำระหนี้ให้ 2 ปี

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ประกาศหลักเกณฑ์พิจารณาความเสียหายของทรัพย์สินอย่างรุนแรง กรณีเป็นผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือการเป็นผู้มีรายได้ถดถอย หรือมีความจำเป็นต้องดูแลบุคคลในครอบครัว ซึ่งชราภาพ, ป่วย หรือพิการ โดยสามารถขอผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุนสำหรับผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระได้ไม่เกิน 2 ปี โดยช่วงเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน ผู้กู้ยืมไม่ต้องชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย โดยกองทุนจะยกเว้นเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน

นอกจากนั้น กองทุนฯ ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ การขอระงับการเรียกให้ชำระหนี้ สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการงานได้ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงจนไม่สามารถประกอบการงานได้ มีรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการประกอบอาชีพการงานไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี หรือไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือน สามารถขอให้กองทุนฯ พิจารณาระงับการเรียกให้ชำระหนี้ได้คราวละไม่เกิน 1 ปี เช่นกัน ผู้ที่อยู่ในข่าย หรือมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังกล่าว สามารถพิจารณารายละเอียดหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ โดยสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2016 4888 หรือ Line@กยศ.