News

รัฐบาลตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจบริหารจัดการน้ำแล้ง-น้ำท่วม

รัฐบาลตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจและกองอำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ ดูแลบริหารจัดการน้ำทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม พร้อมสัปดาห์หน้าเสนอที่ประชุมจัดทำน้ำประปาภูมิภาคเพิ่มทั่วประเทศ วงเงินงบประมาณ 11,000 ล้านบาท  เตรียมผุดโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ

การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมีขึ้นเป็นครั้งแรก หลังมีการแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติ เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังออกนอกพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ให้เร็วที่สุด คาดจะใช้เวลาในการระบายน้ำ 25 วัน

การระบายก็จะต้องหาแหล่งกักเก็บน้ำ พร้อมกับเห็นชอบวางแนวทางมาตรการควบคุมการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะการเปิด ปิดประตูระบายน้ำ จะมีการตั้งคณะเป็นศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราว มีนายกรัฐมนตรี เป็นผู้บังคับบัญชาศูนย์เฉพาะกิจ และที่รองนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่รองผู้บัญชาการ และขับเคลื่อนผ่านศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

นอกจากนี้ในที่ประชุมเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลน้ำ ของประเทศจากการส่งข้อมูลจากทุกหน่วยงาน เพื่อบริหารจัดการน้ำทั้งหมดทั้งนั้นน้ำแล้งและน้ำท่วม ตลอดจนดำเนินโครงการขนาดใหญ่ในการขับเคลื่อนพัฒนาการทำน้ำประปาส่วนภูมิภาค เพื่อเพิ่มกำลังผลิตน้ำประปา โดยจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า วงเงินงบประมาณ 11,000 ล้าน

และโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรีจากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรองรับและป้องกันน้ำท่วมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในโอกาสต่อไป วงเงินงบประมาณ 6,130 ล้านบาท รวมถึงโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างเพื่อระบายน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีลงสู่ทะเลอ่าวไทย โดยนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยขอให้มีการศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อม และการชดเชยเวนคืนที่ดินจากประชาชนควบคู่ไปกับการทำทางน้ำเพื่อไหลออกสู่ทะเลอ่าวไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง