ข่าวในพระราชสำนัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 14.41 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังอาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ทรงเปิด "โครงการเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่ทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก : บทบาทพนักงานอัยการในการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อคุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวีด้วยรูปแบบสหวิชาชีพ" ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน, สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด และสาขา รวมทั้งศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว จากการทรงงานในด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย และเพื่อนำเสนอรูปแบบการทำงานของสำนักงานอัยการสูงสุด ในการขจัดการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวีและโรคเอดส์

โอกาสนี้ ประทานสื่ออุปกรณ์ "เครื่องหมายที่ใช้ในการแสดงเจตนารมณ์" แก่ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด, โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย, สภากาชาดไทย, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิด้านเอชไอวี ในลักษณะแบบสหวิชาชีพ เพื่อให้เกิดระบบการประสานงาน และมีระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิด้านเอชไอวี ซึ่งจะทำให้การคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิ หรือผู้ได้รับผลกระทบด้านเอชไอวี ได้รับการคุ้มครองสิทธิมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ รวมทั้งการลดการถูกตีตรา และขจัดการเลือกปฏิบัติได้มากขึ้น

ตามที่ สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดและสาขา ในฐานะหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมรับผิดชอบดำเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560-2573 ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับภาพลักษณ์ ความเข้าใจ เสริมสร้างความเข้มแข็งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมทั้งกลไกการคุ้มครองสิทธิ เพื่อลดการรังเกียจกีดกัน การเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวีและเพศภาวะ ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ และให้ความรู้การปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติ หรือการตีตราบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวีและโรคเอดส์ ซึ่งปัจจุบันยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งที่เกี่ยวกับการเข้าทำงาน การศึกษาต่อ การใช้บริการทางการแพทย์ หรือการอาศัยร่วมกับผู้อื่นในชุมชนของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่เป็นปัญหาที่เกิดจากทัศนคติของบุคคล

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด