ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร 1,000 ถุง และที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ 5,000 ถุง เพื่อนำไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอตระการพืชผล อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอดอนมดแดง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ผู้ที่เดินทางไปรับถุงพระราชทานด้วย

พร้อมกันนี้ ยังได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภอพิบูลมังสาหาร 2 ราย และอำเภอสว่างวีระวงศ์ 2 ราย พร้อมพูดคุยให้กำลังใจ ซึ่งทุกคนต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโพดุล และพายุโซนร้อนคาจิกิ ทำให้ฝนตกหนักติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 36,307 ครัวเรือน ต้องอพยพออกจากพื้นที่กว่า 20,000 คน ขณะนี้ทางจังหวัดได้ประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้บูรณาการความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด