องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกันยายน 2562

วันที่ 12 ก.ย. 2562 เวลา 20:06 น.

Views

ที่ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์การมหาชน จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ไปประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกันยายน 2562 เพื่อรับทราบการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิฯ อาทิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกให้กับสถานีเกษตรหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่าง ๆ 10 แห่ง จำนวน 9 ล้านกล้า เพื่อลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน, การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อาทิ การจัดทำระบบชลประทาน การก่อสร้างเส้นทางลำเลียง และการจัดทำฐานข้อมูลแปลงถือครองของเกษตรกรฯ นอกจากนี้ ยังรณรงค์การใช้สารชีวภัณฑ์ ซึ่งเป็นสารปลอดภัยใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยจะนำไปใช้ในพื้นที่สถานีและศูนย์ฯ 39 แห่ง นอกจากนี้ หน่วยงานอารักขาพืชของโครงการหลวง ยังได้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านอารักขาพืชให้กับเกษตรกรในพื้นที่ของสถานีและศูนย์ต่าง ๆ ทั้งยังเร่งสร้างจิตสำนึกให้เกษตรกรใส่ใจดูแลพืชผล เพื่อคุณภาพที่ดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

Tag : องคมนตรี มูลนิธิโครงการหลวง ประชุมการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง